Izmjera terena

Realan geodetski prikaz terena ili objekta ponajprije ovisi o kvaliteti geodetske izmjere i zbog toga ju treba dobro isplanirati. Obim posla ovisi o sljedećim faktorima: veličini područja izmjere, vrsti terena (obraštenost, vegetacija, izgrađenost, nagib terena i sl.), dobu godine i vremenskim uvjetima, iskustvu stručnjaka koji sudjeluju u izmjeri i drugo.

Posljedičo tome varira i trajanje izmjere, stoga je prije početka izmjere potrebno rekognoscirati teren i odabrati metodu izmjere. Područje izmjere - planinarski doma Žitnica/Japetić i okolni teren - nije osobito zahtjevno, osim nešto veće livade na padini juzno od doma, te obrastao teren na sjevernoj strani.

Livada Žitnica na juznoj padini.

Teren sjeverno od doma.

Provjeren je prijem CROPOS korekcija i odabran je referentni koordinatni sustav za snimanje: Hrvatski terestrički referentni sustav za epohu 1995.55 (HTRS96). Zbog čestog gubljenja prijama CROPOS korekcija radi slabog signala mobilne mreže GNSS RTK metoda primijenjena je samo za odredjivanje koordinata poligona. Za detaljnu izmjeru primijenjena je polarna metoda s dva reflektora što se pokazalo vrlo učinkovito.

Tahimetrijska izmjera livade Žitnica.

Cjelokupna izmjera objekata i terena (velika livada na južnoj padini i manja zapadna livada do ruba šume, te planinarski dom sa svim pristupnim stazama/putevima i parkiralištem) obavljena je u jednom danu. U izmjeri su sudjelovali: Marijo Vuljanić, Igor Budimirov, Jan Tolj i Drago Špoljarić.

Rezultati izmjere

Određeno je 637 koordinata detaljnih točaka planinarskog doma Žitnica na Japetiću i okolnog terena.

Prikaz izmjerenih detaljinih točaka planinarskog doma i okolnog terena.

Pored izmjere okolnog terena planinarskog doma i karakterističnih objekata poput stepenica, pješačkih staza, te potpornih zidova isti su i fotografirani. Na temelju izmjere i fotografija izrađen je trodimenzionalni model objekta.

Stepenište uz planinarski dom, raskrižje staza i potporni zid.

Izrađena su 2 prikaza izmjerenog stanja: planinarski dom Žitnica/Japetić u mjerilu M 1:200 i planinarski dom i okolni teren u mjerilu M 1:1000. Osim toga izrađen je i 3D model planinarskog doma kao i okolnog terena.

2D prikaz izmjerenog stanja

Pod prikazom izmjerenog stanja planinarskog doma Žitnica/Japetić smatramo prikaz samog planinarskog doma, pripadnih pomoćnih objekata, stepenica, prilaznih puteva i staza, te okoliš uz dom.

Isječak 2D prikaza planinarskog doma u krupnijem mjerilu.

2D prikaz izmjerenog stanja pl. doma Žitnica/Japetić i okolnog terena

Prikaz izmjerenog stanja planinarskog doma i okolnog terena pored prikaza planinarskog doma prikazuje i okolni teren, te prilazne puteve i staze i susjedne objekte. Visinska predodžba terena prikazana je pomoću izohipsi. Prikaz je izrađen na osnovu 637 koordinata detaljnih točaka planinarskog doma i okolnog terena. Digitalni model terena (DMT) izrađen je na osnovu TIN-a (Triangulated Irregular Network).

Prikaz izohipsi s ekvidistancijom 1m i 2m i prikaz uređene mreže nepreavilnih trokutova(TIN).

Sljedeća ilustracija isječk je prikaza izmjerenog stanja planinarskog doma Žitnica/Japetić i okolnog terena.

Isječak prikaza izmjerenog stanja planinarskog doma Žitnica/Japetić i okolnog terena.

Cjeloviti prikaz planinarskog doma Žitnica u mjerilu 1:200 možete vidjeti ovdje, a prikaz planinarskog doma skupa sa okolnim terenom u mjerilu 1:1000 ovdje.


Zahvaljujemo se direktorima tvrtki Logo Geodetika d.o.o. i Logo CADCOM d.o.o. gospodi Tonku Jakaši, Srećku Cokariću i Darku Caru što su nam posudili opremu za terensku izmjeru i aerofotogrametrijsko snimanje, te ustupili licencirane programe za obradu i vizualizacije.