Izmjera Opservatorija Hvar i okolnog terena

Opservatorij Hvar (OH) smješten je u utvrdi Napoljun, izgrađenoj u XIX. st. na brdu iznad grada Hvara na 238 m nadmorske visine. U sastavu OH su i dva paviljona s teleskopima na obližnjoj, nešto nižoj, zaravni izgrađeni krajem prošlog stoljeća.

Panorama Opservatorija Hvar.

Panorama Opservatorija Hvar.

Pored kontinuiranih znanstvenih astrofizičkih motrenja Sunca i promjenjljivih zvijezda na Opservatoriju se obavljaju i periodična geodetska (satelitska) mjerenja (projekti CRODYN, CROREF, CEGRN i drugi) i astrometrijska mjerenja pri ispitivanju točnosti astrogeodetskih određivanja astronomskih koordinata i azimuta. U sastavu OH je i stalna seizmološka postaja Hvar (HVA) Geofizičkog zavoda PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Terenska izmjera OH (utvrde s pripadajućim objektima i paviljona za teleskope) i okolnog terena obavljena je početkom ožujka 2012. godine. Sudionici izmjere su diplomandi Geodetskog fakulteta Jakov Maganić, Stipe Vranković i Ivan Žižić te njihov mentor Drago Špoljarić.

Sudionici terenske izmjere

Sudionici terenske izmjere.

Pri izmjeri OH i okolnog terena primjenjene su: GNSS RTK metoda uz uporabu CROPOS VPPS servisa i tahimetrijska izmjera mjernom stanicom. GNSS (eng. Global Navigation Satellite System) globalni je navigacijski sustav za pozicioniranje, a RTK (eng. Real Time Kinematic) jedan od postupaka izmjere s mogućnošću određivanja koordinata točaka u realnom vremenu od nekoliko sekundi. Primjenom CROPOS (eng. CROatian POsitioning System) VPPS servisa (visoko preciznog servisa pozicioniranja u realnom vremenu) moguća su određivanja koordinata točaka s točnošću od 2 cm horizontalno i 4 cm visinski. U tahimetrijskoj (polarnoj) izmjeri duljine između stajališta i detaljne točke, te pripadajuće horizontalne i vertikalne kutove mjerimo elektrooptičkim tahimetrom (mjernom stanicom). Iz poznatih koordinata stajališta instrumenta i njegove orijentacije i izmjerenih veličina (kutova i udaljenosti) detaljnih točaka određujemo njihove koordinate.

Preduvjet svake kvalitetne geodetske izmjere je rekognosciranje terena. Određena je donja granica izmjere (snimanja) okolnog terena približne elipsoidne visine od 238 m što je približno u razini paviljona za teleskope. Provjeren je prijam CROPOS korekcija te određen koordinatni sustav za snimanje. Odabran je Hrvatski državni koordinatni sustav (HDKS) te zona preslikavanja i županija. Otok Hvar nalazi se u 5. zoni Gauss-Krügerove projekcije i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Time su definirani parametri transformacije i koordinatni sustav.

Izmjera je provedena GNSS mjernim sustavom Trimble R8 i mjernom stanicom Nikon NPL-362.

Teško prohodan teren i bujna vegetacija otežavali su izmjeru. Naime, utvrda je izgrađena na stjenovitom vrhu, ispod kojeg se na južnu i sjevernu stranu spuštaju strme stijene visoke i 10-tak metara, a okolni krš obrastao je crnikom, borovima i makijom kao prevladavajućom vegetacijom. Zbog svega toga, a djelom i nemogućnosti prijama korekcija VRS-a primijenjena je kombinirana geodetska izmjera terena: GNSS sustavom i/ili mjernom stanicom. Veći dio terena (oko 67 %) izmjeren je GNSS mjernim sustavom, a ostatak mjernom stanicom.

Konfiguracija područje izmjere

Konfiguracija područje izmjere

Konfiguracija i obraštenost terena otežavalo je izmjeru.

Kronološki tijek izmjere GNSS sustavom i mjernom stanicom prikazan je na slici dolje.

Kronoloski prikaz mjerenja

Kronološki tijek izmjere okolnog terena OH.

Nakon izmjere okolnog terena započeta je izmjera utvrde i njene unutrašnjosti s pripadajućim objektima: kućica za spavanje, knjižnice, seizmografske postaje, pješačkih staza, zidova i drugo. Vegetacija unutar utvrde te visine objekata i okolnog zida nerijetko su onemogućavali izmjeru GNSS RTK postupkom. Stoga je i unutrašnjost snimljena (izmjerena) kombinacijom GNSS-a i mjerne stanice.

Izmjera unutrašnjosti Izmjera unutrašnjosti

Terenska izmjera utvrde i njene unutrašnjosti.

Za tahimetrijsku izmjeru unutrašnjosti utvrde postavljene su 4 stalne točke geodetske osnove čije su koordinate određene GNSS-om uz primjenu CROPOS VPPS servisa. Istim postupkom određene su i koordinate dviju točaka na terasi središnje zgrade (točke 209z i 209s1 poznatih ortometrijskih visina). Ortometrijska visina točke 209s je 244,08 m, a elipsoidna, određena GNSS RTK izmjerom, je 286,57 m. Iz razlike elipsoidne (h) i ortometrijske visine (H) dobivamo undulaciju geoida (N) od 42,49 m. Ta je vrijednost geoidne undulacije uzeta kao konstantna na cijelom području izmjere pri preračunavanju elipsoidnih u ortometrijske visine.

Izmjerom OH i okolnog terena određeno je ukupno 1865 koordinata detaljnih točaka, od toga su 604 koordinate određene iz mjerenja elektroničkim tahimetrom, a 1261 koordinate iz mjerenja GNSS sustavom.