Prikazi izmjerenog stanja

Podaci izmjere vizualizirani su 2D prikazom OH i okolnog terena te pripadajućim 3D modelima. Izrađeni su 2D prikazi Opservatorija u mjerilu 1:250 i Opservatorija i okolnog terena u mjerilu 1:1000 i 3D modeli okolnog terena, zidina i objekata Opservatorija i paviljona za teleskope.

2D prikaz izmjerenog stanja OH

2D prikaz Opservatorija u mjerilu 1:250 sadrži sve objekte (zgrade, kućice, ostave, staze, stube) i zidine utvrde. Glavni i pomoćni objekti koji se nalaze unutar zidina su: središnja zgrada, paviljon sa solarnim teleskopom, upravljačka soba za solarni teleskop, radionica, dvije ostave, HT paviljon, staze, 4 kućice za smještaj s pripadajućim terasama, knjižnica, kućica sa seizmografom, vanjski WC i drugo. 2D prikaz unutrašnjosti Opservatorija izrađen je na osnovu 166 koordinata detaljnih točaka.

isječak 2D prikaza OH

Isječak 2D prikaza glavne zgrade Opservatorija Hvar.

2D prikaz izmjerenog stanja OH i okolnog terena

Prikaz izmjerenog stanja OH i okolnog terena osim prikaza unutrašnjosti Opservatorija prikazuje i okolni teren i objekte: pristupnu asfaltnu cestu, parkiralište, pješačku stazu, suhozide, te dva paviljona za stelarne teleskope na obližnjoj zaravni. Visinska predodžba terena prikazana je pomoću izohipsi, s odabranom ekvidistancijom od 2 m.

Sudionici terenske izmjere

Prikaz izohipsi (lijevo) i TIN strukture (desno).

Sljedeće slike prikazuju isječke prikaza izmjerenog stanja Opservatorija i okolnog terena.

Isječak prikaza terena Isječak prikaza terena

Isječci prikaza izmjerenog stanja OH i okolnog terena.

Cjeloviti prikaz izrađen na osnovu 1520 koordinata detaljnih točaka možete pogledati ovdje.

3D model OH i okolnog terena

Model se sastoji od 3D modela okolnog terena, zidina i pripadnih objekata te paviljona sa stelarnim teleskopima.

3D model okolnog terena

Nepravilna mreža trokuta (TIN - Triangulated Irregular Network) upotrebljena je za 3D prikaz okolnog terena odnosno digitalni model reljefa (DMR). Radi svoje jednostavnosti i mogućnosti uređivanja često se primjenjuje u geodeziji. Jedan od bitnih nedostatak TIN-a je nemogućnost realnih prikaza reljefa strmih (okomitih) oblika npr. stijena, litica i dr.

Nepravilni raspored i gustoća izmjerenih točka uzrokuju velike varijacije između površina i oblika trokuta unutar TIN strukture. Zbog toga je TIN struktura progušćena, odnosno smanjene su površine trokuta da bi teren što realnije prikazali. Primjenjena je interpolacija po metodi najbližeg susjeda (NNI - Natural Neighbor Interpolation).

(Ne)interpolirana TIN mreza.

Prikaz TIN-a prije (a) i poslije (b) interpolacije.

Za vjeran prikaz terena u 3D modelu dodaje se na TIN mrežu tekstura. Kvalitetan prikaz zahtjeva teksturu u što većoj rezoluciji. Veća područja izmjere najbolje se pokrivaju snimkama iz zraka visoke rezolucije. Za teksturu terena oko OH, dimenzija 350 m u smjeru sjever-jug i 250 m u smjeru istok-zapad (površina 44 856 m2), upotrebljena je aerofotogrametrijske snimka dimenzija 11244x11271 piksela i rezolucije od 476,19 piksela po centimetru.

3D model okolnog terena.

Konačni izgled 3D modela okolnog terena.

3D model utvrde i pripadajućih objekata

Model je izrađen na osnovu terenske izmjere utvrde Opservatorija i pripadajućih objekata (više).

3D model utvrde

3D model utvrde i pripadajućih objekata.

3D modeli paviljona za teleskope

3D modeli paviljona

3D modeli paviljona za teleskope.

Konačni 3D model OH i okolnog terena prikazan je na nekoliko sljedećih ilustracija.

3D model OH i terena

3D model OH i okolnog terena.

Na sljedećim ilustracijama uspoređen je 3D model OH i okolnog terena s fotografijama stvarnog stanja. Visok stupanj sličnosti modela i stvarnog stanja ukazuje da je provedena detaljna i kvalitetna izmjera.

3D model i stvarno stanje

Usporedba 3D modela s fotografijama stvarnog stanja.


Animacija 3D modela OH i okolnog terena.