POVEZNICE NA TEMETSKE SADRŽAJE

Institucije i ustanove

Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske i Wikipedija

Znanstveni i stručni radovi (u digitalnom obliku)

Znanstveni i stručni radovi (u analognom obliku)

 • Arheološka baština Palagruže, Kirigin, B.
 • Borbe oko Palagruže u svjetskom ratu, Jadranska straža 10/07, Split, 1932.,  anonimno
 • Uz stogodišnjicu svjetionika Palagruža, Bilten Plovputa, Split, 1975., Balarin, I
 • Un Saluto alle Pelagose, La Rivista Dalmatica 65, Bologna, 1994., Baldacci, A.
 • Komiška ribarska epopeja, Čakavska rič 1-2, Split, 1983., Božanić, J.
 • Komiške facende, Split, 1991., Božanić, J.
 • Rupa u željeznoj zavjesi, Čakavska rič 1, Split, 1992., Božanić, J.
 • Pod hridinama Palagruže, Priroda, god. 61, br. 3, Zagreb, 1972., Božičević, S.
 • Prethistorički predmeti na Palagruži, Bulletino e archeologia Dalmata 16, Split, 1893., Bulić, F.
 • Razvoj i stanje službe označavanja morskih plovnih putova u Jugoslaviji, Pomorski zbornik 2, Zadar, 1964., Botrić, A.
 • Prirodna obilježja otoka Visa, Biševa, Sveca, Palagruže i Brusnika, Viški spomenici, Split, 1968., Cvitanić, A.
 • Povijest kandijskog rata u Dalmaciji, Split, 1986., Difnik, F.
 • Hvar-Vis-Palagruža, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 86, Split, 1994., Forembaher, S., Kirigin, B. i dr.
 • Put po Dalmaciji, Zagreb, 1984., Fortis, A.
 • Bizant na Jadranu, Zagreb, 1992., Goldštajn, I.
 • Flora Palagruških otoka, Glasnik Hrvatskog prirodoslovnog društva 23, Zagreb, 1911., Hirc, D.
 • Palagruža, arheološko srce Jadrana, Arheo 16, Ljubljana, 1994., Kirigin, B., Kaiser, T.
 • Mali otok u velikom muzeju, Matica b. 5, Zagreb, Kirigin, B.
 • Mali otok u velikom muzeju – Palagruža u Torontu, OHAD 27/2, Zagreb, 1995,  Kirigin, B.
 • Otok dviju obala, More 3, Zagreb, 1995., Kirigin, B. i Bačić, Ž.
 • Dokumenti za povijest ribarstva na istočnoj obali Jadranskog mora I, Zagreb, 1952., Novak, G.
 • Papa Aleksandar III na Visu, Adrias 4-5, Split, 1994., Oreb, M.
 • Rekognosciranje podmorja oko otoka Palagruže, ObavijsetiHrvatskog arheološkog društva 20/3, Zagreb, 1988., Orlić, M.
 • Palagruža (Pelagosa) – arheološki most Jadrana, Arheološki pregled 17, Beograd, 1975., Petrić, N.
 • Palagruža, Pomorska enciklopedija 6, Zagreb, 1960., Vasiljević, J. i dr.
 • Descrizione dell’isola di Pelagosa, Bolletino della Societa Adriatica di scienze naturali 2, Trieste, 1876., Marchesetti, C.
 • Sulla geologia e zoologia dell’isola di Pelagosa, Bolletino della Societa Adriatica di scienze naturali 3, Trieste, 1978. Stossich, M.